V prípade, že chcete zaplatiť online kartou, zrealizujte prosím Váš nákup prostredníctvom našeho materského e-shopu www.55.sk

Podmienky ochrany osobných údajov

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť Music Market s.r.o., IČO: 31318886

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Ružinovská 28, 821 01 Bratislava

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu (táto povinnosť nám nevyplýva zo zákona). Pre našu firmu je vysokou prioritou bezpečnosť vašich osobných údajov, preto dodržiavame vysoké bezpečnostné štandardy pri spracovaní a uchovávaní vašich osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe vašej objednávky, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Na spracovanie týchto údajov si nepýtame váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu, vystaviť vám daňový doklad, poslať vám tovar, ktorý ste si objednali, či vás kontaktovať v prípade vašej objednávky alebo reklamácie (oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s vami zmluvu uzavrieť. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracovávané výhradne pre tento účel.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky.

Za účelom vystavenia daňového dokladu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa. Právny základ na spracovanie sa nachádza v článku 6 ods. 1 písmeno c) GDPR a tiež v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Vaše osobné údaje si uchovávame podľa zákona uvedeného v právnom základe.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú v súvislosti s plnením zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim tretím stranám:

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu prostredníctvom poskytovateľa služby zoom it s.r.o.; IČO: 35 930 888, Hviezdoslavova 3, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06. Poskytovateľ poskytuje primerané záruky na bezpečnosť vašich osobných údajov. Poskytovateľ sa tiež zaručil, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom služieb od poskytovateľa služby a v našej databáze uloženej v PC.

Za účelom prepravy vami objednaného tovaru z nášho obchodu k vám, poskytujeme spoločnosti ReMax Courier Service, spol. s r.o.; so sídlom Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, IČO: 35825456, vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa.

Za účelom plnenia si daňovej povinnosti naša firma poskytuje vaše osobné údaje účtovnej spoločnosti EKO DATA CONSULT, so sídlom Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35040645 v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa. Účtovná firma EKO DATA CONSULT ich spracúva podľa sprostredkovateľskej zmluvy na účel zúčtovania.

Za účelom poskytnutia spotrebného úveru v prípade predaja na splátky poskytujeme vaše osobné údaje spoločnosti Quatro, Consumer Finance Holding, a.s. Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01.

Za účelom spravovania ekonomického systému poskytujeme vaše osobné údaje spoločnosti SOLITEA Slovensko a.s.; so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337.

Za účelom zasielania marketingových informácii vo forme newslettrov využívame vašu e- mailovú adresu vtedy, ak ste našim zákazníkom a ak ste nám udelili súhlas. V prípade, že si neželáte naďalej dostávať e-mailové správy týkajúce sa obchodných oznámení, môžete sa odhlásiť pomocou odkazu, ktorý sa nachádza v každom zaslanom e-maily.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Článok III Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu, alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj pre uplatnenenie vašich práv ako dotknutej osoby, nás prosím kontaktujte na info@55.sk.